Ενδοκρινολογία Γονιμότητας

Η αρχή του αναπαραγωγικού κύκλου της ζωής – το πακέτο εξετάσεων για διάγνωση µπορεί να συµπεριλαµβάνει:

Oestradiol

Progesterone

Testosterone

FSH

Androstenedione

SHBG

LH

DHEA sulphate

Prolactin

 • LH
 • FSH
 • Prolactin
 • Oestradiol (17-Beta)
 • FSH
 • LH
 • Testosterone
 • Prolactin
 • SHBG
 • Testosterone
 • TSH
 • Glucose
 • FSH
 • DHEA s
 • Insulin
 • LH
 • 17 Hydroxyprogesterone
 • Lipid Profile
 • Prolactin
 • Androstenedione
 • SHBG
 • Antimullerian Hormone *

  Συστήνεται όπως µείνετε νηστικοί
  πριν την δειγµατοληψία.
  * ∆ιεξάγεται εφόσον ζητηθεί.
 • Testosterone
 • Prolactin
 • SHBG
 • Glucose
 • HbA1C

  Συστήνεται όπως µείνετε νηστικοί
  πριν την δειγµατοληψία.
elGreek
Scroll to Top