Δήλωση Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων

Η Δέσμευσή μας ως προς την Ιδιωτικότητα

Τα ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής «Τα Εργαστήρια»)
σέβονται πλήρως το δικαίωμα των πελατών στην προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών
τους δεδομένων.

Ισχύουσα Νομοθεσία και Πρότυπα

Σύμφωνα με τους Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
Νόμους του 2001-2012 και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2018
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, τα Εργαστήρια με αριθμό εγγραφής εταιρείας ΗΕ61298 και καταχωρημένη
διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου Γ’, 41, γραφείο 22, 1065 Λευκωσία, Κύπρος είναι υπεύθυνα επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων απαιτεί όπως όλα τα
προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή αποκαλύπτονται στα Εργαστήρια σε οποιαδήποτε
μορφή, είτε ηλεκτρονικά, ή γραπτά, ή προφορικά, διατηρούνται δεόντως εμπιστευτικά.

Τα Εργαστήρια επιπλέον ακολουθούν αυστηρής ποιότητας πρότυπα ελέγχου και διαχείρισης και ως
εκ τούτου συμμορφώνονται με το ISO 15189 standard (Medical laboratories – Requirements for
quality and competence) (στο εξής το «Σύστημα Διαχείρισης») και τo Περί Εγγραφής και
Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμου του 1988 (132/1988). Αυτό συνεπάγεται ότι τα
Εργαστήρια πληρούν τόσο τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας όσο και τις απαιτήσεις του συστήματος
διαχείρισης που είναι αναγκαίες για τη συνεχή παροχή ορθών αποτελεσμάτων διασφαλίζοντας
συγχρόνως ότι η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των πελατών διατηρείται ανά πάσα στιγμή.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Τα Εργαστήρια προσφέρουν υπηρεσίες Κλινικού Εργαστηρίου ως ορίζεται στον Περί Εγγραφής και
Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμου ανωτέρω (στο εξής οι «Υπηρεσίες») για τις οποίες
χρειάζεται συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδομένων. Όταν ζητείται παροχή
Υπηρεσιών από τα Εργαστήρια, έγγραφο Εγγραφής και Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών
Δεδομένων (στο εξής η «Συγκατάθεση») θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον πελάτη ο
οποίος θα αποκαλύπτει τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες, μη εξαντλητικά: όνομα, επίθετο,
ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, πληροφορίες επικοινωνίας (διεύθυνση και/ή αριθμό τηλεφώνου και/ή
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σχετικές ιατρικές πληροφορίες (που ενδεχομένως να
επηρεάσουν τα αποτελέσματα), όνομα ιατρού/κλινικής.

Διά της συμπλήρωσης και υπογραφής της Συγκατάθεσης, ο πελάτης συγκατατίθεται στην συλλογή,
επεξεργασία και διατήρηση του βιολογικού δείγματος του που δίδεται στα Εργαστήρια για σκοπούς
παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και των δεδομένων και αποτελεσμάτων που προκύπτουν
από αυτές.

Απαιτείται σαφής συγκατάθεση του πελάτη για την επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων
αυτών πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών από τα Εργαστήρια.

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Αποκλειστικά μόνο μέλη του προσωπικού, εγγεγραμμένοι επαγγελματίες υγείας που συνεργάζονται
με τα Εργαστήρια, Εξουσιοδοτημένοι Παραλήπτες (στο εξής οι «Παραλήπτες») ως αναγράφονται
στην Συγκατάθεση και όσοι μεταγενέστερα δηλωθούν ως Εξουσιοδοτημένοι Παραλήπτες από τον
πελάτη, έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών και στα δεδομένα των αναλύσεων.

Κάθε μέλος του προσωπικού των Εργαστηρίων υπογράφει Δήλωση Εχεμύθειας και τυγχάνει ειδικής
εκπαίδευσης σε σχετικές διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης προσωπικών
δεδομένων. Νοείται ότι η Δήλωση Εχεμύθειας περιλαμβάνει άνευ όρων συμμόρφωση με αυτή την
πολιτική προστασίας κατά τη διάρκεια της εργοδότησης καθώς και κατόπιν αυτής.

Κάθε συνεργάτης των Εργαστηρίων υπογράφει Δήλωση Εχεμύθειας. Νοείται ότι η Δήλωση
Εχεμύθειας περιλαμβάνει άνευ όρων συμμόρφωση με αυτή την πολιτική προστασίας κατά τη
διάρκεια της συνεργασίας καθώς και κατόπιν αυτής.

Εργαστήρια Παραπομπής

Τα Εργαστήρια προσφέρουν ένα περιορισμένο πακέτο αποκλειστικών εξετάσεων που δεν είναι
δυνατό να πραγματοποιηθούν εσωτερικά. Αυτές οι εξετάσεις επομένως ανατίθενται εξωτερικά σε
διαπιστευμένα Εργαστήρια Παραπομπής, τα οποία αξιολογούνται, εγκρίνονται και
παρακολουθούνται προσεκτικά από τα Εργαστήρια μέσω της διαδικασίας ελέγχου των Εργαστηρίων
Παραπομπής η οποία περιλαμβάνει την ρητή βεβαίωση των Εργαστηρίων Παραπομπής όπως
συμμορφώνονται με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων – ή με μια
ισοδύναμη- πολιτική απορρήτου και με την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων. Τα προσωπικά
δεδομένα που συλλέγονται για την εξέταση μπορεί να αποκαλυφθούν, μεταφερθούν και να
αποθηκευτούν στο Εργαστήριο Παραπομπής.

Επιπρόσθετα, τα Εργαστήρια μπορούν να αναθέσουν προσωρινά σε Εργαστήρια Παραπομπής
συγκεκριμένες αναλύσεις εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων.

Η Συγκατάθεση του πελάτη που αποκτήθηκε πριν από την παροχή Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει και
την ως άνω ανάθεση των προσωπικών δεδομένων τα οποία αναγράφονται σε αυτήν καθώς και τα
βιολογικά δείγματα και τα δεδομένα και αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες των Εργαστηρίων Παραπομπής εάν καταστεί αναγκαίο ως ανωτέρω.

Αναφορά και Κοινή Χρήση Δεδομένων Αναλύσεων

Ο πελάτης επιλέγει το μέσο αναφοράς των δεδομένων των αναλύσεων σε αυτόν ή στους
Εξουσιοδοτημένους Παραλήπτες μέσω της Συγκατάθεσης. Για να εξασφαλίσουν την ιδιωτικότητα
των πελατών, τα Εργαστήρια δεν αποκαλύπτουν σε οιουδήποτε ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται
στους Εξουσιοδοτημένους Παραλήπτες ως αναγράφονται στην Συγκατάθεση ή όσους μεταγενέστερα
δηλωθούν ως Εξουσιοδοτημένοι Παραλήπτες από τον πελάτη. Τα Εργαστήρια θα αποκαλύψουν τα
δεδομένα των αναλύσεων μόνο εάν απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωσης με το νόμο.

Για τα αποτελέσματα ορισμένων εξετάσεων, μπορεί να χρειαστεί ειδική συμβουλευτική. Τα
Εργαστήρια διατηρούν το δικαίωμα όπως κοινοποιούν δεδομένα και αποτελέσματα τα οποία
προκύπτουν από την παροχή Υπηρεσιών με σοβαρές συνέπειες για τον πελάτη απευθείας σε γενικό
ιατρό ή στον ιατρό του πελάτη ώστε να έχει την ευκαιρία να παρέχει επαρκή συμβουλευτική πριν από
την αναφορά των δεδομένων των αναλύσεων στον πελάτη.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αποκάλυψη γίνεται με την γραπτή εξουσιοδότηση του πελάτη μόνο σε
γενικό ιατρό ή στον ιατρό του πελάτη.

Διατήρηση

Τα Εργαστήρια υποχρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν
από την παροχή Υπηρεσιών για λόγους ανιχνευσιμότητας και νομικής ευθύνης για τουλάχιστον δέκα
χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης, ενώ για τους ανήλικους η χρονική περίοδος διατήρησης
ισχύει μέχρι να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους συν τουλάχιστον δέκα χρόνια
(δηλαδή μέχρι την ηλικία των 28 ετών). Τα δείγματα ορού διατηρούνται μέχρι ένα μήνα. Μετά την
πάροδο των χρονικών αυτών σημείων αρχεία και δείγματα καταστρέφονται υπό εμπιστευτικές
συνθήκες.

Μάρκετινγκ

Ο πελάτης μέσω της Συγκατάθεσης έχει την δυνατότητα να επιλέξει κατα πόσο τα στοιχεία
επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την αποστολή σε αυτόν Νέων & Ανακοινώσεων
όπως, μη εξαντλητικά, τα κάτωθι:

-παροχή πληροφοριών ή άλλων υπηρεσιών σε αυτόν σχετικών με την υγεία που μπορεί να
ενδιαφέρουν τον πελάτη

-υπενθυμίσεις προς αυτόν για νέο ραντεβού για έλεγχο υγείας και

-έρευνες για βελτίωση της ποιότητας (με επίκεντρο πάντα τον πελάτη) και για σκοπούς μάρκετινγκ.
Οι έρευνες μπορούν κατά την κρίση του πελάτη να συμπληρώνονται και ανώνυμα.

Ανώνυμα Βιολογικά Δείγματα

Τα Εργαστήρια θα απαιτήσουν τη συγκεκριμένη συγκατάθεση του πελάτη για τη διατήρηση, χρήση
και διεκπεραίωση ανώνυμων δειγμάτων αναλύσεων/δεδομένων με σκοπό την εκτέλεση:
-δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας και
-επικύρωση διαδικασίας/δοκιμής και εκπαίδευσης.

Ιστότοπος
Η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διατηρείται ώστε να επιτρέπεται μετέπειτα
επικοινωνία και για σκοπούς μάρκετινγκ υπό τους όρους που παρατίθενται στην παράγραφο
‘‘Μάρκετινγκ’’ της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων.

Η ιστοσελίδα των Εργαστηρίων κάνει χρήση τεχνολογίας cookie. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο
κειμένου που μία ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή όταν
επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Συλλέγουμε συγκεκριμένες συγκεντρωτικές και μη προσωπικές
πληροφορίες μέσω ποικίλων τεχνολογιών όταν επισκέπτεστε την www.charilaoulab.com. Οι
συγκεντρωτικές και μη προσωπικές πληροφορίες δε σχετίζονται με έναν μοναδικό επισκέπτη.
Αποκαλύπτουν στοιχεία όπως για παράδειγμα πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα και τις
σελίδες που επισκέφθηκαν, κάτι που εντοπίζεται μη εξαντλητικά μέσω του Google Analytics.
Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να μάθουμε πως να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας στους επισκέπτες μας και να κάνουμε την ιστοσελίδα μας να λειτουργεί καλύτερα για
αυτούς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας,
αλλά αυτό ίσως να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και Τα Εργαστήρια δεν φέρουν ευθύνη
για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου των εξωτερικών ιστοσελίδων.

Τα Εργαστήρια συλλέγουν πληροφορίες που δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ή την
επικοινωνία με έναν πελάτη. Συλλέγονται πληροφορίες όπως διευθύνσεις IP, διάρκεια περιήγησης,
ώρα/ημερομηνία, ενέργειες και μοτίβα κλπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την
καλύτερη κατανόηση της προέλευσης των επισκεπτών και για βελτίωση του σχεδιασμού και της
χρήσης της ιστοσελίδας. Τα Εργαστήρια μπορούν να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα με αξιόπιστα
τρίτα μέρη μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ υπό τους όρους που παρατίθενται στην παράγραφο
‘‘Μάρκετινγκ’’ της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων.

Δικαίωμα Πρόσβασης των Πελατών, Τροποποιήσεις και Καταγγελίες

Ο πελάτης μπορεί να ενημερώσει τα Εργαστήρια για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά του
δεδομένα οι οποίες θα τροποποιηθούν αναλόγως. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και
διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει γραπτό αίτημα στα Εργαστήρια για να ενημερωθεί για τα προσωπικά
του δεδομένα, και αναφορικά με τα δεδομένα των αναλύσεων να τα ελέγξει ή να τα αφαιρέσει ή να
ενημερωθεί. Όταν επικοινωνείτε με τα Εργαστήρια για να ρωτήσετε πληροφορίες που σχετίζονται με
τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να ζητηθεί από τα Εργαστήρια να προσδιορίσετε το ποιοι
είστε. Αυτό βοηθά στην προστασία των πληροφοριών σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί με τα Εργαστήρια στο +357
22758858, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@charilaoulab.com, ή μέσω φαξ στο
+357 22755252.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο και/ή επιθυμία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Εργαστήρια για την συντομότερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Τα
Εργαστήρια σας βεβαιώνουν ότι όλα τα παράπονα που λαμβάνονται θα διερευνώνται πλήρως.

Αλλαγές Πολιτικής

Τα Εργαστήρια διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε Τροποποίηση της Δήλωσης Πολιτικής
Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, τυχόν Τροποποιημένες Δηλώσεις Πολιτικής
Προσωπικών Δεδομένων δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τους Περί Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001-2012 και με το Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2018 και το ισχύον πρότυπο ISO 15189 ανωτέρω.

Ο πελάτης έχει 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα των
Εργαστηρίων, να ανακαλέσει την Συγκατάθεση εάν δεν συμφωνεί με τις ως προαναφερόμενες
αλλαγές.

elGreek
Scroll to Top